پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی

پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی

پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی

پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

روانشناسی علمی است که از دو تبار متأثراست از یکسو

   از روانشناسی و حوزه های مختلف آن و از سوی دیگر از علوم سیاسی و سیاستگذاران.                               

                            

علم سیاست که با روابط سیاسی انسانها سرو کار دارد نمی تواند اثرهای روانشناختی را نادیده بگیرد.             

چند نظریه:                                   
دسته:

پاورپوینت استثنایی روانشناسی سیاسی - 20 اسلاید

خرید آنلاین